HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LÀ GÌ

     
*

Trang nhà reviews chung Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn
I. QUY ĐỊNH CHUNG:

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (Điều 6 - Luật số: 77/2015/QH13 - cách thức tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

Bạn đang xem: Hội đồng nhân dân là gì

1. Hội đồng quần chúng. # gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân vị cử tri làm việc địa phương thai ra, là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước ngơi nghỉ địa phương, thay mặt đại diện cho ý chí, nguyện vọng cùng quyền cai quản của Nhân dân, phụ trách trước quần chúng. # địa phương và cơ quan nhà nước cấp cho trên.

2. Đại biểu Hội đồng quần chúng. # là người thay mặt cho ý chí, ước muốn của dân chúng địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương với trước Hội đồng quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân đồng đẳng trong bàn thảo và quyết định những vấn đề nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng nhân dân.

3. Trực thuộc Hội đồng quần chúng. # là cơ quan sở tại của Hội đồng nhân dân, triển khai những nhiệm vụ, quyền hạn theo điều khoản của vẻ ngoài này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của trực thuộc Hội đồng nhân dân bắt buộc đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân thuộc cấp.

4. Ban của Hội đồng quần chúng là phòng ban của Hội đồng nhân dân, có trách nhiệm thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước lúc trình Hội đồng nhân dân, giám sát, đề nghị về những vụ việc thuộc nghành nghề Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và report công tác trước Hội đồng nhân dân.

* ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 8 - Luật số: 77/2015/QH13 - chế độ tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban nhân dân vị Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ sở chấp hành của Hội đồng nhân dân, ban ngành hành chính nhà nước sinh hoạt địa phương, chịu trách nhiệm trước quần chúng. # địa phương, Hội đồng quần chúng. # cùng cấp cho và phòng ban hành thiết yếu nhà nước cung cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân tất cả Chủ tịch, Phó chủ tịch và những Ủy viên, số lượng cụ thể Phó quản trị Ủy ban nhân dân những cấp do cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định.

* CƠ quan tiền CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN (Điều 9 - Luật số: 77/2015/QH13 - khí cụ tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là ban ngành tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân triển khai chức năng thống trị nhà nước về ngành, nghành nghề ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi theo sự phân cấp, ủy quyền của ban ngành nhà nước cung cấp trên.

2. Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân chịu đựng sự chỉ đạo, cai quản về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, kiểm soát về nghiệp vụ của cơ quan làm chủ nhà nước về ngành, nghành nghề dịch vụ cấp trên.

3. Việc tổ chức triển khai cơ quan trình độ thuộc Ủy ban dân chúng phải đảm bảo phù vừa lòng với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải hòn đảo và điều kiện, tình hình phát triển tài chính - buôn bản hội của từng địa phương; bảo đảm an toàn tinh gọn, hòa hợp lý, thông suốt, hiệu lực, tác dụng trong thống trị nhà nước về ngành, nghành từ tw đến cơ sở; không đụng hàng với nhiệm vụ, quyền hạn của những cơ quan công ty nước cấp trên để tại địa bàn.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể tổ chức và buổi giao lưu của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, cấp cho huyện.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN (Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - chế độ tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức và đảm bảo việc thực hành Hiến pháp và quy định trên địa bàn huyện.

2. Ra quyết định những vấn đề của thị trấn trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo vẻ ngoài của khí cụ này và lý lẽ khác của luật pháp có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi do cơ sở hành chính nhà nước cấp cho trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động vui chơi của chính quyền địa phương cấp cho xã.

5. Chịu trách nhiệm trước cơ quan ban ngành địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi của chính quyền địa phương sinh sống huyện.

6. đưa ra quyết định và tổ chức triển khai các biện pháp nhằm mục tiêu phát huy quyền quản lý của Nhân dân, huy động những nguồn lực làng hội để xuất bản và vạc triển tài chính - buôn bản hội, bảo đảm quốc phòng, bình yên trên địa phận huyện.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 25 - Luật số: 77/2015/QH13 - quy định tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Hội đồng quần chúng. # huyện gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân vị cử tri nghỉ ngơi huyện thai ra.

Việc xác minh tổng số đại biểu Hội đồng quần chúng huyện được tiến hành theo phép tắc sau đây:

a) huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo có từ tư mươi ngàn dân trở xuống được bầu tía mươi đại biểu; tất cả trên tư mươi nghìn dân thì cứ thêm năm ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, tuy thế tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

b) thị xã không ở trong trường hợp khí cụ tại điểm a khoản này còn có từ tám mươi ngàn dân trở xuống được bầu tía mươi đại biểu; tất cả trên tám mươi ngàn dân thì cứ thêm mười ngàn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng lại tổng số không thực sự bốn mươi đại biểu;

c) con số đại biểu Hội đồng quần chúng ở huyện gồm từ cha mươi đơn vị hành chính cấp làng trực trực thuộc trở lên bởi vì Ủy ban hay vụ Quốc hội quyết định theo kiến nghị của trực thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tuy vậy tổng số không thật bốn mươi lăm đại biểu.

Xem thêm: Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Có 2 Chữ Số, Những Khái Niệm Liên Quan Tới Số Nguyên Tố

2. Trực thuộc Hội đồng nhân dân huyện gồm quản trị Hội đồng nhân dân, hai Phó quản trị Hội đồng nhân dân và những Ủy viên là trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện. Quản trị Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển động chuyên trách; Phó quản trị Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quần chúng huyện thành lập và hoạt động Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội; ở đâu có những đồng bào dân tộc bản địa thiểu số thì thành lập và hoạt động Ban dân tộc. Ủy ban hay vụ Quốc hội nguyên tắc tiêu chuẩn, điều kiện ra đời Ban dân tộc quy định tại khoản này.

Ban của Hội đồng nhân dân huyện gồm tất cả Trưởng ban, một Phó trưởng phòng ban và những Ủy viên. Con số Ủy viên của những Ban của Hội đồng quần chúng huyện bởi vì Hội đồng quần chúng. # huyện quyết định. Trưởng phòng ban của Hội đồng dân chúng huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển động chuyên trách; Phó trưởng phòng ban của Hội đồng quần chúng. # huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển động chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại 1 hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân. Con số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng với Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng do trực thuộc Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 26 - Luật số: 77/2015/QH13 - phương pháp tổ chức tổ chức chính quyền địa phương).

1. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng dân chúng huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thực hiện Hiến pháp, lao lý và trong nghành nghề quốc phòng, an ninh, xây dựng bao gồm quyền:

a) ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quần chúng. # huyện;

b) quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo vệ trật tự, bình an xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi bất hợp pháp luật khác, phòng, kháng quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo lãnh tính mạng, từ do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và tiện ích hợp pháp không giống của công dân trên địa phận huyện theo hiện tượng của pháp luật;

c) đưa ra quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ do cơ sở nhà nước cấp cho trên phân cấp; đưa ra quyết định việc phân cấp cho cho tổ chức chính quyền địa phương, cơ sở nhà nước cấp cho dưới tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương sống huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng dân chúng huyện; bầu, miễn nhiệm, kho bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban dân chúng và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Hội thẩm toàn án nhân dân tối cao nhân dân huyện;

đ) đem phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm so với người giữ chức vụ vì Hội đồng nhân dân bầu theo phương pháp tại Điều 88 với Điều 89 của chế độ này;

e) kho bãi bỏ 1 phần hoặc toàn bộ văn bản trái luật pháp của Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện; kho bãi bỏ một phần hoặc cục bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp cho xã;

g) ra quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã vào trường thích hợp Hội đồng quần chúng. # đó có tác dụng thiệt hại rất lớn đến lợi ích của Nhân dân cùng trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnh phê chuẩn chỉnh trước khi thi hành;

i) bãi nhiệm đại biểu Hội đồng quần chúng. # huyện và gật đầu đồng ý việc đại biểu Hội đồng quần chúng. # huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng dân chúng huyện trong nghành kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) trải qua kế hoạch phát triển kinh tế - thôn hội trung hạn với hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) quyết định dự toán thu ngân sách chi tiêu nhà nước bên trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi tiêu huyện; điều chỉnh dự toán giá thành địa phương vào trường hợp đề nghị thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình, dự án của thị trấn theo hiện tượng của pháp luật;

c) quyết định quy hoạch, kế hoạch cách tân và phát triển các ngành, nghành nghề dịch vụ trên địa phận huyện vào phạm vi được phân quyền;

d) ra quyết định biện pháp làm chủ và áp dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, mối cung cấp nước, tài nguyên trong trái tim đất, mối cung cấp lợi làm việc vùng biển lớn và những nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo đảm an toàn và nâng cao môi trường, phòng, kháng và hạn chế và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt sinh hoạt địa phương theo pháp luật của pháp luật.

3. đưa ra quyết định biện pháp phân phát triển khối hệ thống giáo dục mầm non, tè học cùng trung học tập cơ sở; biện pháp cải tiến và phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; giải pháp bảo vệ, âu yếm sức khỏe nhân dân, phòng, phòng dịch bệnh, thực hiện cơ chế dân số, chiến dịch hóa gia đình; biện pháp cách tân và phát triển việc làm, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với biện pháp mạng, chế độ bảo trợ xã hội, xóa đói, sút nghèo; biện pháp bảo vệ việc thực hiện chế độ dân tộc, tôn giáo trên địa phận huyện theo biện pháp của pháp luật.

4. đo lường và thống kê việc tuân thủ theo đúng Hiến pháp và luật pháp ở địa phương, việc triển khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát buổi giao lưu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, toàn án nhân dân tối cao nhân dân, Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cung cấp mình; đo lường và tính toán văn bản quy bất hợp pháp luật của Ủy ban quần chúng. # cùng cung cấp và văn bạn dạng của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo dụng cụ của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 27 - Luật số: 77/2015/QH13 - pháp luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Ủy ban quần chúng. # huyện gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban quần chúng huyện loại I có không thực sự ba Phó công ty tịch; huyện các loại II và một số loại III có không thực sự hai Phó công ty tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là bạn đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng với cơ quan tương tự phòng.

VI. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - quy định tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định những nội dung vẻ ngoài tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 với khoản 3 Điều 26 của nguyên lý này cùng tổ chức tiến hành các quyết nghị của Hội đồng quần chúng huyện.

2. Quy định tổ chức cỗ máy và nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng của cơ quan trình độ thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện.

3. Tổ chức triển khai thực hiện túi tiền huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển tài chính - xã hội, cách tân và phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; thống trị và thực hiện đất đai, rừng núi, sông hồ, khoáng sản nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi làm việc vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; đảm bảo an toàn môi trường trên địa bàn huyện theo pháp luật của pháp luật.

4. Tiến hành các trách nhiệm về tổ chức triển khai và bảo đảm an toàn việc thực hành Hiến pháp cùng pháp luật, xây dựng tổ chức chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, riêng lẻ tự, an toàn xã hội, hành thiết yếu tư pháp, bổ trợ tư pháp và những nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác theo lao lý của pháp luật.

5. Triển khai nhiệm vụ, quyền lợi do cơ sở nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền đến Ủy ban nhân dân cấp cho xã, cơ quan, tổ chức triển khai khác triển khai các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Ủy ban quần chúng huyện.

VII. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - pháp luật tổ chức cơ quan ban ngành địa phương).

Xem thêm: Toán Lớp 5 Trang 177, 178 Luyện Tập Chung, Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 177, 178 Sgk Toán 5

Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện là fan đứng đầu Ủy ban quần chúng. # huyện cùng có những nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Chỉ huy và điều hành quá trình của Ủy ban nhân dân, những thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện;

2. Phê chuẩn chỉnh kết trái bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, giải pháp chức quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã; giao quyền quản trị Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã thân hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp cho xã; té nhiệm, miễn nhiệm, điều động, phương pháp chức, khen thưởng, kỷ giải pháp cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo qui định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, lãnh đạo việc thực hiện các trách nhiệm thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của ban ngành nhà nước cấp cho trên, của Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban dân chúng huyện; bảo đảm quốc phòng, an toàn và trơ tráo tự, bình yên xã hội; bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, từ bỏ do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; tiến hành các biện pháp làm chủ dân cư trên địa phận huyện;

4. Chỉ huy và chịu trách nhiệm về buổi giao lưu của hệ thống hành bao gồm nhà nước từ huyện mang lại cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông liền của nền hành chính; lãnh đạo công tác cách tân hành thiết yếu và cải cách công vụ, công chức trong khối hệ thống hành chính nhà nước sinh sống địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ văn phiên bản trái điều khoản của cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện với văn bản trái luật pháp của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn phiên bản trái lao lý của Hội đồng nhân dân cấp xã, report Ủy ban dân chúng huyện để ý kiến đề xuất Hội đồng quần chúng huyện kho bãi bỏ;

6. Chỉ huy Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện hoặc người đứng đầu tư mạnh quan trình độ thuộc Ủy ban quần chúng huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong phạm vi thẩm quyền của quản trị Ủy ban dân chúng huyện;

7. Thống trị và tổ chức sử dụng có kết quả công sở, tài sản, phương tiện thao tác và giá thành nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo qui định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo, giải pháp xử lý vi phi pháp luật, tiếp công dân theo lao lý của pháp luật;

9. Lãnh đạo thực hiện những biện pháp đảm bảo môi trường, phòng, kháng cháy, nổ; chỉ huy và áp dụng các biện pháp để giải quyết và xử lý các các bước đột xuất, cần thiết trong phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh, an ninh, lẻ tẻ tự, bình an xã hội trên địa phận huyện theo chính sách của pháp luật;

10. Tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ do cơ quan nhà nước cấp cho trên phân cấp, ủy quyền.