NỘI KHOA TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Bác sĩ nội y khoa tiếng Anh là internist có phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Y khoa nội là phân ngành vào y khoa liên quan đến bài toán ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh của cơ quan bên trong cơ thể, đặc biệt là ở người lớn.

Bạn đang xem: Nội khoa tiếng anh là gì

Bạn đã xem: bác bỏ sĩ nội khoa tiếng anh là gì

Bác sĩ khoa nội tiếng Anh là internist bao gồm phiên âm ˈɪn.tɜː.nɪst. Bác bỏ sĩ y khoa nội là bạn có kỹ năng và kiến thức chuyên ngànhvề điều trị những bệnhliên quan tiền đến các bộ phận phía bên trong cơ thể. Khoa nội cũng là 1 trong những phânngành trong ykhoa.


*

Bác sĩ nội khoa cần có kỹ năng vào việc cai quản các người bị bệnh có quá trình bệnh không cụ thể hoặc nhiều bệnh cùng lúc.

Bác sĩ nội khoa âu yếm và điều trị người mắc bệnh nhập viện và rất có thể đóng một vai trò chủ yếu trong đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu.

Các từ vựng tiếng Anh tương quan đến chưng sĩ nội khoa.

Psychiatric hospital /ˌsʌɪkɪˈatrɪk ˈhɒspɪt(ə)l/: cơ sở y tế tâm thần.

Andrology /anˈdrɒlədʒi/: nam giới khoa.

*

Gynecology /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/: Phụ khoa.

Urology /jʊˈrɑːlədʒi/: Niệu khoa.

Immunology /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi/: miễn dịch học.

Nephrology /nɛˈfrɒlədʒi/: Thận học.

Oncology /ɑːnˈkɑːlədʒi/: Ung thư học.

Cardiology /kɑːdɪˈɒlədʒi/: Khoa tim.

Gastroenterology /ˌɡastrəʊɛntəˈrɒlədʒi/: Khoa tiêu hóa.

Anesthesiology /ˌanɪsˌθiːzɪˈɒlədʒi/: chăm khoa gây mê.

Dermatology /ˌdəːməˈtɒlədʒi/: chuyên khoa da liễu.

Xem thêm: Cái Tôi Cá Nhân Là Gì ? Làm Sao Để Giảm Bớt Cái Tôi Trong Bạn?

Epidemiology /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒi/: Khoa dịch tễ học.

Hematology /ˌhiːməˈtɒlədʒi/: Khoa huyết học.

Neurology /nʊˈrɑːlədʒi/: Khoa thần kinh.

Neurosurgery /ˈnʊroʊsɜːrdʒəri/: nước ngoài thần kinh.

Odontology /ˌoʊdɑːnˈtɑːlədʒi/: Khoa răng.

Ophthalmology /ˌɑːfθælˈmɑːlədʒi/: Khoa mắt.

Orthopedics /ˌɔːrθəˈpiːdɪks/: Khoa chỉnh hình.

Orthopedic surgery /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒəri/: nước ngoài chỉnh hình.

Plastic surgery /ˌplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tạo nên hình.

Thoracic surgery /θɔːˈræsɪk ˈsɜːrdʒəri/: ngoại lồng ngực.

Traumatology /’trɔ:mə’tɒlədʒı/: Khoa chấn thương.

Geriatric /ˌdʒeriˈætrɪk/: Lão khoa.

Cardiologist /ˌkɑːrdiˈɑːlədʒɪst/: chưng sĩ tim mạch.

Dermatologist /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/: chưng sĩ da liễu.

Endocrinologist /ˌendoʊkrəˈnɑːlədʒɪst/: bác sĩ nội tiết.

Xem thêm: Làm Quen Kỹ Năng Lắng Nghe Thấu Hiểu, Làm Quen Kỹ Năng Mới: Lắng Nghe Thấu Cảm

Bài viết bác sĩ khoa nội tiếng Anh là gì được tổng hợp do giáoviên trung trung khu tiếng Anh caodangyduocdanang.vn.