Rau Mầm Tiếng Anh Là Gì

     
caodangyduocdanang.vn share mọi lắp thêm về game / ứng dụng / Thủ Thuật giành cho máy tính với những tin hay tuyệt nhất và hồ hết thông tin kiến thức và kỹ năng hỏi đáp.

Ghi nhớ các từ vựng giờ đồng hồ Anh về rau trái cây hạt và các loại hương liệu gia vị thường gặp mặt trong cuộc sống, bài bác tổng đúng theo của Zicxa books rất khá đầy đủ và cụ thể đi kèm phiên âm giúp cho bạn học giờ đồng hồ anh công dụng hơn.

*

Đang xem: rau củ mầm giờ anh là gì

*

Asparagus / ə”spærəgəs/: măng tây

Broccoli / “brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá chỉ đỗ

Bamboo shoot / bæm”bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt “skwɒ∫/: túng rợ hồ nước lô

Bok choy /bɒk “t∫ɔi/: rau củ cải thìa

Bitter gourd /”bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /”bazəl/: rau húng quế

Cauliflower / “kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / “kæbidʒ/: rau bắp cải

Celery / “sələri /: rau buộc phải tây

Cress /kres/: rau củ mầm

Coriander / ,kɒri”ændə/: cây rau mùi

Chinese cabbage /,t∫ai”ni:z “kæbidʒ /: rau củ cải thảo

Chives / “t∫aives/: rau xanh hẹ

Dill / dil/: rau củ thì là

Escarole / “eskərəʊl/: rau xanh má / rau diếp xoăn

Fennel / “fenl/: rau thì là

Gourd / guəd/: quả bầu

Green vegetable /gri:n “vedʒtəbl/: rau củ xanh

Horse – radish / “hɔ:srædi∫/: cải gia vị

Corn / kɔ:n /: bắp ngô

Chayote / “t∫ajəuti/: quả su su

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau ngót

Lettuce /’letis/: rau xanh xà lách

Loofah / “lu:fə/: trái mướp

Mushroom / “mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləba “spini:dʒ /: rau củ mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau bí xanh/ túng đao

Mustard green /”mʌstəʌd gri:n /: rau cải cay

Olive / “ɒliv/: trái ô – liu

Cucumber / “kju:kʌmbə/: trái dưa chuột

Polygonum / pɔ”ligənəm/: rau răm

Pumpkin / “pʌmpkɪn /: quả bí ngô

Pak choy / pa:k “t∫ɔi/: rau củ cải thìa

Parsnip / “pa:snip/: củ cải

Purslane/ “pə:slən/: rau củ sam

Parsley / “pa:sli/: rau hương thơm tây/ rau củ ngò tây

Squashes / skwɒ∫es/: trái bí

Sargasso / “sɑ:”gæsou /: rau mơ

Sweet potato bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau xanh lang

Seaweed / “si:wi:d/: rong biển

Spinach / “spini:dʒ/: rau củ chân vịt/ rau củ bi –a

Swiss chard / swis “t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

Tomato / tə”meɪtoʊ /: trái cà chua

Turnip / “t3:nip/: củ cải

Water cress / “wɔːtər kres/: rau củ cải xoong

Water morning glory / “wɔːtər ,mɔːrnɪŋ “ɡlɔːri/: rau xanh muống

Radish / “rædɪʃ /: cải củ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Zucchini /zʊ”ki:ni/: túng thiếu ngồi


Từ vựng giờ anh những loại củ

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Aubergine / “əʊbədʒi:n/: cà tím

Carrot / “kærət/: củ cà rốt

Egg – plant / “egplɑ:nt /: cà tím

Kohlrabi / ,kəʊl”ra:bi/: củ su hào

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Potato / pəˈteɪtoʊ /: khoai tây

Sweet potato / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai lang

Yam / jæm /: khoai

Taro / “ta:rəʊ/: khoai sọ

Từ vựng giờ đồng hồ anh các loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/: hạt hạnh nhân

Brazil nut /brə’zil’ nʌt/: hạt quả hạch Brazil

Cashew /kæ’ʃu:/: hạt điều

Chestnut /’tʃesnʌt/: hạt dẻ

Chia seed /si:d/: phân tử chia

Flax seed /’flæks si:d/: phân tử lanh

Hazelnut /’heizl nʌt/: hạt phỉ

Hemp seed /hemp si:d/: hạt gai dầu

Kola nut /’koulə nʌt/: hạt cô la

Macadamia nut /mə’kædəmia nʌt/: phân tử mắc ca

Peanut /’pi:nʌt/: hạt lạc

Pecan /pi’kæn/: hạt hồ đào

Pine nut /pain nʌt/: hạt thông

Pistachio /pis’tɑ:ʃiou/: hạt dẻ, phân tử dẻ cười

Pumpkin seed /’pʌmpkin si:d/: phân tử bí

Walnut /’wɔ:lnət/: hạt/quả óc chó

Từ vựng giờ anh các loại đậu

Black bean / bælk bi:n/: đậu đen

Bean /bi:n/: đậu

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Okra / “ɔkrə /: đậu bắp

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Từ vựng về các loại gia vị

Spices /spaɪs/: gia vị

Sugar /”ʃʊɡər/ : đường

Salt /sɔ:lt/ : muối

Pepper /”pepər/ : hạt tiêu

MSG (monosodium glutamate) /mɑ:nə”soʊdiəm “ɡlu:təmeɪt/ : bột ngọt

Vinegar /”vɪnɪɡər/ : giấm

Fish sauce /fɪʃ.sɔːs/ : nước mắm

Soy sauce /”sɔɪ “sɔːs/ (hay soya sauce) : nước tương

Mustard /”mʌstərd/ : mù tạc

Spices /spaɪs/ : gia vị

Garlic /”ɡɑːrlɪk/ : tỏi

Chilli /”tʃɪli/ : ớt

Curry powder /”kɜːri .ˈpaʊdər/ : bột cà ri

Pasta sauce /”pɑːstə .sɔːs/ : sốt quả cà chua nấu mì Ý

Cooking oil /”kʊkɪŋ.ɔɪl/ : dầu ăn

Olive oil /”ɑːlɪv.ɔɪl/ : dầu ô liu

Salsa /”sɑːlsə/ : xốt cay chua (xuất xứ trường đoản cú Mexico)

Salad dressing /”sæləd.”dresɪŋ / : dầu giấm

Green onion /ɡriːn.”ʌnjən/ : hành lá

Mayonnaise /”meɪəneɪz/ : xốt mayonnaise

Ketchup /”ketʃəp/ : xốt cà chua (hay tương cà)

Clove of garlic /kloʊv əv ˈɡɑːrlɪk/: tép tỏi, nhánh tỏi

Ginger /ˈdʒɪndʒər/: gừng

Herb /”hɜ:b/: rau củ thơm

Onion /”ʌniən/: hành tây

Spring onion / spriŋ “ʌniən/: hành lá

Red pepper / red “pepə/: ớt đỏ

Shallot /ʃə”lɔt/: củ hành ta

Turmetic /ˈtɜːrmərɪk/: nghệ

Cilantro /sɪˈlæntroʊ/: ngò rí

Danh sách từ vựng giờ Anh về rau quả quả trên chúng ta thấy cầm nào? nếu cần bổ sung cập nhật nội dung bài viết hãy bình luận dưới bài viêt nhé.