Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Thông Tư 133

     

Tính đến thời gian này, thông tứ 133/2016/TT-BTC là Thông tư mới nhất về chế độ kế toán cho bạn vừa và nhỏ. Ban hành kèm theo Thông tư 133 bao gồm các mẫu báo cáo tài chính dành cho Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa đáp ứng nhu cầu / không đáp ứng giả định vận động liên tục và công ty siêu nhỏ. Gồm những mẫu như:Báo cáo thực trạng tài chính, báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh, bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chính,Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ...

Bạn đang xem: Thuyết minh báo cáo tài chính thông tư 133

*

Mẫu BCTC theo thông tứ 133 cho doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa đáp ứng giả định vận động liên tục

Bộ báo cáo tài thiết yếu theo thông bốn 133 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giá định chuyển động liên tục bao hàm các chủng loại sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo thực trạng tài chínhB01a-DNN hoặcB01b-DNN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhB02-DNN
Bản thuyết minh report tài chínhB09-DNN
Bảng bằng phẳng tài khoảnF01-DNN

Không bắt buộc

Báo cáo lưu chuyển tiền tệB03-DNN

Những lưu ý khi lập báo cáo tài thiết yếu là:

(1) những chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn nhưng ko được tấn công lại "Mã số" chỉ tiêu.

(2) Sốliệu trong những chỉ tiêu tất cả dấu (*) được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (...).

(3) Đối với doanh nghiệp lớn cókỳ kể toán năm là năm dương định kỳ (X) thì "Sốcuối năm' có thế ghi là "31.12.X"; "Số đầu năm" rất có thể ghi là "01.01.X".

(4) Đối cùng với trường hợp thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì buộc phải ghi rõ sổ Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề dịch vụ thương mại kếtoán, tên đơn vị chức năng cung câp dịch vụ thương mại kếtoán

Mẫu bộ report tài chủ yếu theo thông tứ 133 (bắt buộc)

Báo cáo tình trạng tài chính

Gồm 2 mẫu là B01a-DNN hoặcB01b-DNN, Doanh nghiệp có thể tùy lựa chọn mẫu báo cáo phù hợp nhưng lại phải đảm bảo an toàn tính thống độc nhất (chỉ thực hiện 1 mẫu cho các năm)

MẫuB01a-DNN:

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01a - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định chuyển động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Chi phí và các khoản tương tự tiền

II. Đầu tứ tài chính

1. đầu tư và chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài bao gồm (*)

III. Những khoản phảithu

1. Buộc phải thu của khách hàng

2. Trả trước cho tất cả những người bán

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

4. Cần thu khác

5. Gia sản thiếu ngóng xử lý

6. Dự trữ phải thu khó đòi (*)

IV.Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự trữ giảm trả hàng tồn kho (*)

V.Tài sản thay định

- Nguyên giá

- cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)

VI. Bđs nhà đất đầu tư

- Nguyên giá

- cực hiếm hao mòn luỹ kế (*)

VII. XDCB dở dang

VIII. Gia tài khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia tài khác

110

120

121

122

123

124

130

131

132

133

134

135

136

140

141

142

150

151

152

160

161

162

170

180

181

182

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ đề nghị trả

1. Cần trả fan bán

2. Người mua trả chi phí trước

3. Thuế và các khoản đề xuất nộp bên nước

4. Nên trả fan lao động

5. Yêu cầu trả khác

6. Vay cùng nợ thuê tài chính

7. đề xuất trả nội bộ về vốn tởm doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ cách tân và phát triển khoa học với công nghệ

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của công ty sở hữu

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

6. Những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế không phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

MẫuB01b-DNN:

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01b - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng trả định vận động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150)

I. Tiền và những khoản tương tự tiền

II. Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

1. Kinh doanh thị trường chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm ngay chứng khoán kinh doanh (*)

3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn ngắn hạn

III. Các khoản bắt buộc thu ngắn hạn

1. Yêu cầu thu thời gian ngắn của khách hàng hàng

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

3. Yêu cầu thu thời gian ngắn khác

4. Tài sản thiếu đợi xử lý

5. Dự trữ phải thu thời gian ngắn khó đòi (*)

IV. Hàng tồn kho

1. Mặt hàng tồn kho

2. Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)

V.Tài sản thời gian ngắn khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản thời gian ngắn khác

B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)

I. Các khoản buộc phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng hàng

2. Trả trước cho những người bán lâu năm hạn

3. Vốn sale ở đơn vị trực thuộc

4. Bắt buộc thu dài hạn khác

5. Dự phòng phải thu lâu năm hạn cực nhọc đòi (*)

II. Gia sản cốđịnh

- Nguyên giá

- quý giá hao mòn luỹ kế (*)

III. Bđs nhà đất đầu tư

- Nguyên giá

- quý hiếm hao mòn luỹ kế (*)

IV. Kiến tạo cơ bạn dạng dở dang

V. Đầu tư tài thiết yếu dài hạn

1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2. Dự phòng tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác (*)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lâu năm hạn

VI. Tài sản dài hạn khác

100

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

141

142

150

151

152

200

210

211

212

213

214

215

220

221

222

230

231

232

240

250

251

252

253

260

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(300 = 100 + 200)

300
NGUỒN VỐN

c- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420)

I. Nợ ngắn hạn

1. Bắt buộc trả người buôn bán ngắn hạn

2. Người mua trả chi phí trước ngắn hạn

3. Thuế và các khoản yêu cầu nộp nhà nước

4. đề nghị trả người lao động

5. Cần trả thời gian ngắn khác

6. Vay và nợ thuê tài chủ yếu ngăn hạn

7. Dự phòng phải trả ngan hạn

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ lâu năm hạn

1. đề xuất trả người bán dài hạn

2. Người mua trả tiền trước nhiều năm hạn

3. Cần trả nội bộ về vốn khiếp doanh

4. Yêu cầu trả lâu dài khác

5. Vay và nợ thuê tài thiết yếu dài hạn

6. Dự trữ phải trả nhiều năm hạn

7. Quỹphát triển kỹ thuật và công nghệ

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 500 (500=511+512+513+514+515+516+517)

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn không giống của nhà sở hữu

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái

6. Những quỹ trực thuộc vốn nhà sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế không phân phổi

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

420

421

422

423

424

425

426

427

500

511

512

513

514

515

516

517

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(600=400+500)

600

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG gớm DOANH

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

2. Các khoản sút trừ doanh thu

3. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (10= 01-02)

4. Giá vốn hàng bán

5. Roi gộp về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (20=10-11)

6.Doanh thu hoạt động tài chính

7. Túi tiền tài chính

- vào đó: giá cả lãi vay

8. Chi phí quản lýkinh doanh

10. Các khoản thu nhập khác

11. Giá thành khác

12. Lợi nhuận khác (40=31-32)

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)

14. Giá thành thuế TNDN

15. Roi sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp (60=50-51)

01

02

10

11

20

21

22

23

24

30

31

32

40

50

51

60

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

Bản thuyết minh report tài chínhBảng bằng vận tài khoản

Mẫu bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133 (không buộc phải nhưng khuyến khích lập)

Bảng lưu chuyển khoản tệ

Bạn tất cả thể chọn một trong 2 mẫu mã là Lưu chuyển khoản tệ theo phương thức trực tiếp và Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức gián tiếp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

Xem thêm: Các Trường Hợp Pll Rubik 3X3, Công Thức Hoán Vị Góc Rubik 3X3

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển khoản từ hoạt độngkinhdoanh

1. Chi phí thu từ buôn bán hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác

2. Tiền bỏ ra trả cho những người cung cung cấp hàng hóa, dịch vụ

3. Tiền đưa ra trả cho những người lao động

4. Chi phí lãi vay vẫn trả

5. Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ nộp

6. Chi phí thu không giống từ chuyển động kinh doanh

7. Tiền bỏ ra khác cho chuyển động kinh doanh

Lưu chuyển khoản thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động đầu tư

1. Chi phí chi để sở hữ sắm, phát hành TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

2. Chi phí thu tự thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài khác

3. Tiền chi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

5. Tiền thu lãi đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ chế tạo cổ phiếu, nhấn vốn góp của chủ sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chúng ta đã phát hành

3. Tiền thu từ bỏ đi vay

4. Chi phí trả nợ cội vay và nợ mướn tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

Ảnh tận hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương tự tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo phương thức gián tiếp

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B03 - DNN

(Ban hành theo Thông bốn số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp gián tiếp)

Năm .....

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt độngkinhdoanh

1. Lợi tức đầu tư trước thuế

2. Điều chỉnh cho các khoản

– Khấu hao TSCĐ cùng BĐSĐT

– những khoản dự phòng

– Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ

– Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

– giá cả lãi vay

– các khoản điều chỉnh khác

3. Roi từ hoạt động kinh doanh trước biến hóa vốn lưu giữ động

– Tăng, giảm những khoản cần thu

– Tăng, bớt hàng tồn kho

– Tăng, giảm các khoản buộc phải trả (Không nhắc lãi vay buộc phải trả, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp yêu cầu nộp)

– Tăng, giảm giá thành trả trước

– Tăng, giảm thị trường chứng khoán kinh doanh

– tiền lãi vay đã trả

– Thuế thu nhập doanh nghiệp đang nộp

– tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

– Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu giao dịch chuyển tiền từ vận động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, phát hành TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác

2. Tiền thu trường đoản cú thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản dài hạn khác

3. Tiền bỏ ra cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

4. Tiền tịch thu cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

5. Tiền thu lãi đến vay, cổ tức cùng lợi nhuận được chia

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động tài chính

1. Tiền thu từ xây cất cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của công ty đã phạt hành

3. Chi phí thu từ bỏ đi vay

4. Chi phí trả nợ nơi bắt đầu vay cùng nợ mướn tài chính

5. Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang đến chủ sở hữu

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động tài chính

Lưu chuyển khoản thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của chuyển đổi tỷ giá hối hận đoái quy đổi ngoại tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

35

40

50

60

61

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)

Mẫu BCTC theo thông tứ 133 mang đến doanh nghiệp bé dại và vừa không thỏa mãn nhu cầu giả định vận động liên tục

Bộ báo cáo tài thiết yếu theo thông tư 133 dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ dại và vừa không đáp ứng giá định hoạt động liên tục bao gồm các mẫu mã sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo thực trạng tài chínhMẫu số B01 - DNNKLT
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhMẫu số B02 - DNN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNNKLT

Không bắt buộc

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệB03-DNN
Báo cáo thực trạng tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNNKLT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

(Áp dụng cho khách hàng không đáp ứng nhu cầu giả định hoạt động liên tục)

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

I. Chi phí và những khoản tương đưong tiền

II.Đầu bốn tài chính

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3. Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác

III. Các khoản phải thu

1. đề nghị thu của khách hàng

2. Trả trước cho những người bán

3. Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc

4. Cần thu khác

5. Gia sản thiếu chờ xử lý

IV. Hàng tồn kho

V. Tài sản cố định và thắt chặt và bất động sản đầu tư chi tiêu

VI. Tạo cơ phiên bản dở dang

VII. Gia sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Gia tài khác

110

120

121

122

123

130

131

132

133

134

135

140

150

160

170

171

172

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160+170)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ bắt buộc trả

1. đề xuất trả bạn bán

2. Người tiêu dùng trả tiền trước

3. Thuế và các khoản đề xuất nộp nhà nước

4. Buộc phải trả bạn lao động

5. đề xuất trả khác

6. Vay với nợ mướn tài chính

7. Nên trả nội cỗ về vốn khiếp doanh

8. Dự trữ phải trả

9. Quỹkhen thưởng, phúc lợi

10. Quỹphát triển kỹ thuật và công nghệ

II.Vốn chủ sởhữu

1. Vốn góp của công ty sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của nhà sở hữu

4. Cp quỹ (*)

5. Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái

6. Những quỹ thuộc vốn công ty sở hữu

7. Lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Bộ report tài bao gồm theo thông bốn 133 dành cho bạn siêu nhỏbao gồm những mẫu sau:

Báo cáoBiểu mẫu
Bắt buộcBáo cáo tình trạng tài chínhMẫu số B01 - DNSN
Báo cáo kết quả vận động kinh doanhMẫu số B02 - DNSN
Bản thuyết minh report tài chínhMẫu số B09 - DNSN
Báo cáo tình hình tài chính
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B01 - DNSN

(Ban hành theo Thông tứ số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... Tháng... Năm ...

Đơn vị tính: ...............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
Tài sản

1.Tiền và các khoản tương tự tiền

2. Các khoản đầu tư

3. Những khoản phải thu

4. Hàng tồn kho

5. Giá chỉ trị sót lại của TSCĐ và BĐSĐT

6. Tài sản khác

110

120

130

140

150

160

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

(200=110+120+130+140+150+160)

200
NGUỒN VỐN

I. Nợ đề xuất trả

1. đề nghị trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và những khoản cần nộp bên nước

4. Nên trả người lao động

5. Yêu cầu trả nợ vay

6. đề nghị trả khác

II.Vốn nhà sở hữu

1. Vốn đầu tư của nhà sở hữu

2. Roi sau thuế chưa phân phối

3. Những khoản mục khác thuộc vốn chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

400

411

412

413

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

(500=300+400)

500

NGƯỜI LẬP BIẺU

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

Lập, ngày ... Tháng... Năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, bọn họ tên, đóng góp dấu)

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: ............................

Mẫu số B02 - DNSN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG tởm DOANH

Năm .....

Xem thêm: Hướng Gió Chính Vào Mùa Đông Ở Đông Á Là Gì? Dựa Vào Hình 4

Đơn vị tính: ..............

CHỈ TIÊU Mã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345

1. Lệch giá thuần về bán hàng và cung ứng dịch vụ

kimsa88
cf68